VOL183甜美女神杨晨晨sugar44P杨晨晨爱蜜社

VOL183甜美女神杨晨晨sugar44P杨晨晨爱蜜社

多食辛辣则火生,多食生冷则寒生,多食浓浓则痰湿俱生。 虽阴阳之气若同,而变见之形异。

首言尺内,次言中附上而为关,又言上附上而为寸,皆自内以及外者;盖以太阴之脉,从胸走手,以尺为根本,寸为枝叶也。酒者,水谷之精,熟谷之液也,其气悍,其入于胃中,则胃胀,气上逆满于胸中,肝浮胆横,当是之时,比于勇士,气衰则悔,名曰酒悖。

窃然者,行如鼠雀也。赤色薄皮弱肉者,心气不足也,故不胜冬水之虚风。

多食辛辣则火生,多食生冷则寒生,多食浓浓则痰湿俱生。故能为万物之父母。

故刺阴者,深而留之;刺阳者,浅而疾之;清浊相干者,以数调之也。 少阴根起于涌泉,名曰“阴中之少阴”。

学人随症加减,因病而施,则用之不穷矣。气为水母,气聚则水生,是由肺气而下生肾水也。

Leave a Reply