Vol392嫩模方子萱四川旅拍私房床上性感吊带内衣完美诱惑写真56P方子萱模范学院

Vol392嫩模方子萱四川旅拍私房床上性感吊带内衣完美诱惑写真56P方子萱模范学院

若发汗已身灼热者,名风温。 此因同散阳明血热之药耳。

至阴黄,乃内伤寒湿症也。 观仲景以大小陷胸汤重方治结胸,以诸泻心汤轻方治痞满,则知发于阳、发于阴,乃言病之轻重。

一表一里,两大法也。若在他经,则无此证矣。

表有邪,加柴胡、葛根;中气虚,加人参、广皮、甘草;小便不利,加木通。 若胃气冲和者,则能作汗外解。

治里热不语,若身表不热,手足时常有汗,口干唇焦,六脉沉数,宜清其里热,则诸窍通达,导赤各半汤、凉膈散;有下症者,承气汤下之。大凡眩晕之症,一见呕吐,即为痰饮食滞,急用保和平胃二陈汤。

若阳明寒热病,则用干葛石膏汤和解。一方治热极小便不利;一方治水虚小便不利;一方治火虚小便不利。

Leave a Reply