asmr福利导航

asmr福利导航

故于本经实得二百二十二种。夏大热,则服肾沥汤三剂。

经渠,禁不可灸。气冲主腹中满热,淋闭不得尿。

凡微数之脉,慎勿可灸,伤血脉焦筋骨。又不可忍小便交合,使人淋茎中痛,面失血色。

其余日则其呼而脉至多,吸而脉至少,或吸而脉至多,呼而脉至少,此则不同,如冬夏日夜长短之异也。 巨,挟鼻旁八分直瞳子。

病患面黑目直视,恶风者,死。膺窗,在屋翳下一寸六分。

病患发直者,十五日死。别有千叶、层台、并头、品字者;有叶昼卷夜舒者,有华至夜入水,名睡莲者;有金色、蜜色、青色、碧色五色者;有朱边白、蜜边白、白边红者;有五彩如绒绣者,此皆异种。

Leave a Reply