pans梦梦内部裸体

pans梦梦内部裸体

若脾胃内热,用抱龙丸。如大便秘,加大黄二分,痛甚,加川归、地黄各二分。

每服二丸,薄荷紫苏汤调化下。后复伤食,服保和丸及三棱、槟榔之类,而更腹痛;服泻黄散,体重善噫,此脾气虚而下陷也,仍用六君、升麻、柴胡、木香而愈。

下痢脾虚作渴者,用七味白术散。用六君、柴胡,寒热止而饮食进,但午未时,仍泄,用补中益气汤加茯苓、半夏、钩藤钩而愈。

 不信,自用三黄丸一服,果吐泻发搐。又热入大肠,则大便下血。

若外邪既解,而惊悸指冷,脾气受伤也,宜用七味白术散补之。其症至夜发热,天明复凉,腹痛膨胀,呕吐吞酸,足冷肚热,喜睡神昏,大便酸臭是也。

四味肥儿丸治呕吐不食,腹胀成疳,或作泻不止,或食积脾疳,目生云翳,口舌生疮,牙龈腐烂,发热瘦怯,遍身生疮。脉息按之如丝,无气以动,用人参一两煎服,不应,仍用人参一两、附子五分,二剂元气顿复。

Leave a Reply